Portal używa plików cookies, dzięki którym nasz sklep może działać lepiej. Więcej informacji w polityce prywatności

zamknij

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem

PORTALU WEBPHARM

obowiązuje od 15.01.2020 roku

DEFINICJE

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Portal/Apteka Internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://webpharm.pl, za pośrednictwem której świadczone są usługi opisane w niniejszym REGULAMINIE.

2) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu za pośrednictwem PORTALU. 

3) Konto / Konto Klienta – podstrona PORTALU dostępna po zalogowaniu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o UŻYTKOWNIKACH PORTALU, umożliwiające korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez PORTAL.

4) Użytkownik – klient, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.

5) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych lub innych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do KONTA UŻYTKOWNIKA, ustalany samodzielnie przez UŻYTKOWNIKA podczas procesu REJESTRACJI na PORTALU lub w APLIKACJI.

6) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu KONTA, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez SPRZEDAWCĘ na stronie PORTALU.

7) Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną, dla której zawarcie umowy o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ lub UMOWY SPRZEDAŻY nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana przez KLIENTA za pośrednictwem PORTALU w ramach SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ.

9) Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem PORTALU. 

10) Sprzedaż wysyłkowa – umowa sprzedaży zawierana na odległość za pośrednictwem PORTALU pomiędzy KLIENTEM i SPRZEDAWCĄ. W tym produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Produkty objęte SPRZEDAŻĄ WYSYŁKOWĄ posiadają na karcie produktu dostępnej w PORTALU oznaczenia informujące o możliwości dostawy za pośrednictwem firm kurierskich.

11) Sprzedawca/Usługodawca – Apteka Przyjazna 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana: Apteka Przyjazna 4 Sp. z o.o.) z siedzibą w Opolu (45-309), ul. Ozimska 72, NIP: 7481584224, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656948, nr telefonu: 507 791 219, adres e-mail: apteka@webpharm.pl, prowadząca PORTAL i będąca stroną UMOWY SPRZEDAŻY, działająca na podstawie zezwolenia z dnia 1 czerwca 2017 r. wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu. Znak: OWIF.8520.1.14.2017.

12) Regulamin – niniejszy dokument. 

13) Operator płatności

a) Krajowy Integrator Płatności Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437 będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014.

b) PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Poznaniu, ul. kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629532, NIP 7792369887, REGON 301345068 będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 659 z późn. zm.), wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014

14) Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w PORTALU, której dotyczy umowa sprzedaży.

15) Produkt leczniczy – substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

16) Karta produktu – pojedyncza podstrona PORTALU zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 1. W przypadku niezgodności postanowień REGULAMINU z bezwzględnie obwiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają  przepisy.
 2. Usługi świadczone za pośrednictwem PORTALU są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 123).
 1. SPRZEDAWCA będzie kontaktował się z KLIENTEM (UŻYTKOWNIKIEM) elektronicznie na adres poczty elektronicznej podany przez KLIENTA na PORTALU lub telefonicznie.
 2. KLIENT może kontaktować się z SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem: 

1) Poczty elektronicznej na adres: apteka@webpharm.pl

2) Numeru telefonu: 507 791 219,

3) Adresu korespondencyjnego: Apteka Przyjazna 4, Ozimska 72, 45-309 Opole.

 1. W ramach PORTALU udostępniane są następujące usługi:

1) SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA;

2) Prowadzenie KONTA UŻYTKOWNIKA.

 1. REJESTRACJA w PORTALU jest dobrowolna i nie jest konieczna do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.
 2. Do dokonania REJESTRACJI niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez KLIENTA : imię, nazwisko, adres e-mail oraz HASŁO.
 3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SRZEDAWCA do prowadzenia PORTALU: 

1)    Komputer lub telefon z dostępem do Internetu;

2)    Dostęp do poczty elektronicznej;

3)    Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

 1. Klient zobowiązany jest do:

1)    niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;

2)    korzystania z PORTALU w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

3)    korzystania z PORTALU w sposób nieuciążliwy dla innych KLIENTÓW oraz SPRZEDAWCY;

4)    korzystania z PORTALU w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu.

 1. KLIENT obowiązany jest do podania przy zamówieniu lub rejestracji danych zgodnych ze stanem faktycznym. Wprowadzenie nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych przez KLIENTA uniemożliwi realizacji danego zmówienia lub usługi.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej USŁUGI.

 

ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 3

 1. REGULAMIN jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W ramach PORTALU, USŁUGODAWCA zobowiązuje się do świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym REGULAMINIE. Świadczenie przez USŁUGODAWCĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie USŁUG ELEKTRONICZNYCH: 

1)    Umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ polegającej na prowadzeniu KONTA UŻYTKOWNIKA i udostępnianiu interaktywnych formularzy do składania zamówień na PORTALU zostaje zawarta w momencie dokonania REJESTRACJI;

2)    Umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ polegającej na prowadzeniu KONTA UŻYTKOWNIKA w PORTALU jest zawierana na czas nieoznaczony.

 1. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie USŁUG ELEKTRONICZNYCH:

1)    UŻYTKOWNIK może wypowiedzieć umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając swoje oświadczenie listownie na wskazany adres do kontaktu w niniejszym regulaminie lub z wykorzystaniem adresu e-mail: apteka@webpharm.pl;

2)    USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ zawartą na czas nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym lub tymczasowo zablokować UŻYTKOWNIKOWI możliwość korzystania z usług PORTALU w wypadku, gdy UŻYTKOWNIK obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza REGULAMIN, w tym w szczególności narusza obowiązki wskazane w rozdziale § 2 ust. 9- 11 REGULAMINU;

3)    Niezależnie od powyższych postanowień, strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

4)    KONSUMENT, który zawarł umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ w związku z dokonaną rejestracją w Portalu, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez KONSUMENTA poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Apteka Przyjazna 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-309), ul. Ozimska 72 lub na adres e-mai: apteka@webpharm.pl Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, USŁUGODAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ jest uważana za niezawartą.. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów wskazanych w §9 ust. 9 REGULAMINU.

OFERTA

§4

 1. Ceny produktów podawane na PORTALU są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich.
 2. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo zmiany oferty produktów w każdym czasie, co nie obejmuje złożonych już zamówień.
 3. USŁUGODAWCA ma prawo wprowadzania tymczasowych lub stałych ograniczeń dotyczących  zamówień w formie:

1)    ustalenia limitu opakowań dla danego produktu objętego jednym zamówieniem, 

2)    ustalenia limitu dziennej liczby zamówień składanych przez jednego UŻYTKOWNIKA,

3)    ustalenia minimalnej wartości jednego zamówienia.

 1. Wszelkie stosowane przez USŁUGODAWCĘ ograniczenia będą komunikowane UŻYTKOWNIKOM na PORTALU. 
 2. Ofertą objęte są produkty lecznicze OTC, wyroby medyczne, suplementy diety oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i sprzedaży w aptekach ogólnodostępnych i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 3. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA prowadzi wyłącznie obrót detaliczny produktami.
 4. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę).
 5. Użytkownik posiada prawo wyboru sposobu wydania zamówionych produktów oraz formy płatności spośród opcji dostępnych przy składaniu zamówienia.
 6. Wydanie zamówionych produktów, ich odbiór możliwe są bezpośrednio w aptece ogólnodostępnej Apteka Przyjazna 4, Ozimska 72, Opole, lub formie wysyłkowej na wskazany adres po uprzednim opłaceniu.
 7. W związku z wynikającym z art. 71a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ograniczeniem obrotu detalicznego produktami zawierającymi substancje o działaniu psychoaktywnym, wprowadzony został limit zamówień wybranego asortymentu produktów leczniczych dostępnych bez recepty zawierających, pseudoefedrynę, kodeinę lub dekstrometorfan. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmówią wydania produktu leczniczego zawierającego substancję o działaniu psychoaktywnym osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uznają, że produkt leczniczy może zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia (art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne). Zamówienia te realizowane są wyłącznie poprzez bezpośrednią sprzedaż i odbiór w aptece ogólnodostępnej: Apteka Przyjazna 4 przy ul. Ozimskiej 72 w Opolu. Istnieje możliwość ich wcześniejszego zamówienia za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail, formularza.
 8. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo odmówić wydania każdego produktu leczniczego (w tym leku dostępnego bez recepty), jeżeli zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie go może w konkretnym przypadku spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta -art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
 9. SPRZEDAWCA realizujący zamówienie złożone za pośrednictwem Portalu ma obowiązek wydać zamawiany produkt w cenie nie wyższej niż cena określona podczas dokonania zamówienia.
 10. Płatność ceny zamówionego produktu dokonywana jest szybkim przelewem internetowym (Tpay lub Przelewy24) lub zwykłym przelewem
 11. Na żądanie Klienta apteka, w której dokonany został zakup produktu, wystawi fakturę VAT. Zawarcie umowy sprzedaży z Usługodawcą/Sprzedawcą i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Klientowi faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, 
 12. KLIENT ponosi koszt realizacji zamówienia (dostawy) zgodnie z informacją zawartą na stronie https://www.webpharm.pl/content/formy-dostawy na podstawie obowiązujących cenników usług wybranego operatora.
 13. KLIENT każdorazowo otrzymuje - drogą elektroniczną - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dodatkowe informacje o przebiegu realizacji swojego zamówienia. 
 14. Po przesłaniu przez PORTAL powiadomienia o możliwości odbioru zamówienia osobiście, zamówione produkty będą dostępne aptece należącej do USŁUGODAWCY/ SPRZEDAWCY przez okres 5 dni roboczych.

 REKLAMACJA I ZWROTY

§ 5

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem USŁUGI ELEKTRONICZNEJ oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem PORTALU można zgłaszać pisemnie na adres Apteka Przyjazna 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-309) , ul. Ozimska 72 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apteka@webpharm.pl.
 2. W treści reklamacji należy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności numeru zamówienia, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
 3. USŁUGODAWCA ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź USŁUGODAWCY/SPRZEDAWCY w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez KLIENTA adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez KLIENTA sposób. Odpowiedź na reklamację złożoną na adres poczty elektronicznej zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
 4. Klient powinien sprawdzić zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzić protokołu reklamacyjnego (jeśli przesyłka jest uszkodzona lub jej opakowanie zostało otwarte). Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) Klient powinien odmówić jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Usługodawcy/SPRZEDAWCY w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
 5. Produkty podlegają zwrotowi według następujących zasad: 

1)    Produkty lecznicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki podlegają zwrotowi w przypadku wady jakościowej produktu, jego niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego - art. 96 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. W celu dokonania ewentualnego zwrotu należy skontaktować się z apteką, w której dokonano zakupu i postępować zgodnie z postanowieniami ust. 6-14 niniejszego paragrafu.

2)    Pozostałe produkty (np. produkty higieniczne, pielęgnacyjne, kosmetyki) podlegają zwrotowi w przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem (np. wydanie niewłaściwej ilości/dawki produktu, wydania produktów niezamówionych itp.) lub wadliwości produktu (np. wydania produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych lub których termin ważności upłynął), Klient składa reklamację za pośrednictwem adresu email: apteka@webpharm.pl. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są przez Usługodawcę/Sprzedawcę na podstawie okazanego dowodu sprzedaży produktów.

 1. W przypadku niezgodności produktu z umową lub nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną KLIENT powinien zgłosić Usługodawcy/SPRZEDAWCY reklamację o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane Produkty.
 3. Jeżeli Produkt  ma wadę, Kupujący może złożyć żądać obniżenia ceny albo odstąpić  od umowy, chyba że Usługodawca/SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie wymienił PRODUKTU na wolny od wad lub nie usunął wady.
 4. KLIENT będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez USŁUGODAWCĘ/SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez USŁUGODAWCĘ/SPRZEDAWCĘ.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym paragrafie, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeśli PRODUKT  sprzedany ma wadę, KLIENT może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA jest wówczas obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KLIENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo byłoby nadmiernie kosztowne.
 7. PRODUKTY będące przedmiotem reklamacji należy dostarczyć do  USŁUGODAWCY/SPRZEDAWCY wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacji,  przesyłkę oznaczyć informacją: „REKLAMACJA”. PRODUKTY o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:, Apteka Przyjazna 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-309), ul. Ozimska 72. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się zgłoszonego żądania.
 9. PRODUKTY, których dotyczy reklamacja, odsyłane przez KLIENTA w celu naprawy (usunięcia wady), po ich otrzymaniu zostaną bez zbędnej zwłoki przekazane do właściwego punktu serwisowego. – dotyczy wyłącznie produktów nie będących produktami leczniczymi.

Rozdział 3 – SPRZEDAŻ

§ 6

 1. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA oferowana na PORTALU realizowana jest przez USŁUGODAWCE/SPRZEDAWCĘ.
 2. W ramach SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ, za pośrednictwem PORTALU można zawrzeć UMOWĘ SPRZEDAŻY i zakupić produkty, w odniesieniu do których możliwość taka została wskazana w karcie produktu. KLIENT, korzystając ze SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ, może zakupić produkty inne niż PRODUKTY LECZNICZE.
 3. Produkty dostępne w ramach SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ posiadają na karcie produktu dostępnej w PORTALU oznaczenia zawierające nazwę podmiotu realizującego dostawę kurierską do UŻYTKOWNIKA.
 4. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o produktach na PORTALU w ramach SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
 5. Cena produktu uwidoczniona na stronie PORTALU jest wiążąca w chwili złożenia przez KLIENTA zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na PORTALU, po złożeniu przez KLIENTA zamówienia.
 6. Oprócz ceny produktu, KLIENT ponosi koszt dostawy produktu zgodnie z informacją zawartą na https://www.webpharm.pl/content/formy-dostawy.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

§ 7

 1. W celu złożenia zamówienia na produkt, KLIENT zobowiązany jest za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na PORTALU dokonać wyboru produktu i przesłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia, zawierający:

1)    Listę produktów oraz ich ilość (koszyk);

2)    Wybraną przez KLIENTA metodę realizacji dostawy; 

3)    Dane teleadresowe odbiorcy zamówienia oraz określenie sposobu odbioru.

 1. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Potwierdź zakup”. KLIENT poprzez kliknięcie przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny produktu oraz kosztów dostawy produktu w wysokości określonej w zamówieniu. Zapłata ceny następuje po kliknięciu  pola "Potwierdź zakup”
 2. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA ma prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia.
 3.  USŁUGODAWCY/SPRZEDAWCY przysługuje prawo do odmowy realizacji zamówienia produktu w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez KLIENTA w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści zamówienia (wypełnionego formularza).
 4. Usługodawca/Sprzedawca odmawia realizacji zamówienia  gdy produkty zostały wycofane z obrotu lub wstrzymane w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa albo nie jest w stanie zrealizować zamówienia Klienta ( niezgodność stanów magazynowych bądź uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną i zwróci uiszczoną przez niego cenę towaru wraz poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy.
 5. Po złożeniu zamówienia,  USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje zamówienie do realizacji. W momencie przyjęcia zamówienia zawarta zostaje UMOWA SPRZEDAŻY.
 6.  Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie KLIENTA stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

§ 8

 1. W przypadku zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY dostawa produktu zostanie zrealizowana za pośrednictwem wybranego przez UŻYTKOWNIKA dostawcy usług kurierskich, w terminie określonym na 4 dni robocze
 2.  Dostawa produktów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszty dostawy za realizację zamówienia KLIENTA uzależnione są od wybranego dostawcy usług kurierskich DHL.
 4. Produkty przedstawione w Portalu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały nabyte od uprawnionych podmiotów i są przechowywane w warunkach zgodnie z ich charakterystyką i właściwościami.
 5. Koszt dostawy produktu zostanie doliczony do ceny produktu w trakcie składania zamówienia produktu przez UŻYTKOWNIKA.
 6. Gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia, niepodjęcie przesyłki w terminie), Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§9

 1. KLIENT będący KONSUMENTEM, który zawarł UMOWĘ SPRZEDAŻY, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY przed jego upływem. Uprawnienie może zostać zrealizowane przez KONSUMENTA poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO lub na adres poczty elektronicznej: apteka@webpharm.pl. W przypadku przesłania przez KONSUMENTA oświadczenia o odstąpieniu elektronicznie, SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Z wyjątkiem sytuacji o których mowa w § 5 produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane przez USŁUGODAWCĘ/SPRZEDAWCĘ nie podlegają zwrotowi.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać KONSUMENT w realizacji prawa wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU. Załącznik nr 2 do REGULAMINU zawiera pouczenie o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY.
 4. W razie odstąpienia, UMOWA SPRZEDAŻY jest uważana za niezawartą, a KONSUMENT jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. 
 5. KONSUMENT zobowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na adres siedziby SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO, przesyłką pocztową na swój koszt.
 6. SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY/USŁUGODAWCA dokonuje zwrotu dokonanych przez KONSUMENTA płatności, tj. ceny produktu i kosztów jego dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ WYSYŁKOWEGO). SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanych produktów, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT lub w inny wskazany przez KONSUMENTA sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Odsyłanie zwracanych produktów powinno nastąpić w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla produktów, na które udzielono gwarancji)
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. 

1)    w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

2)    w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3)    Przedmiotem są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 10

Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w ramach PORTALU mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej ani farmaceutycznej. Przed użyciem produktów należy zapoznać się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań́ niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultować się̨ z lekarzem lub farmaceutą. KLIENT kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem PORTALU działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego produktu leczniczego lub kombinacji produktów leczniczych nie może być poczytywany przez KLIENTA jako wskazanie, że taki produkt lub kombinacja jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla KLIENTA lub innych osób. KLIENT zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem produktu umieszczonego na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

§ 11

 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji przez USŁUGODAWCĘ/SPRZEDAWCĘ KLIENTOWI przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego rozstrzygania sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 2. KONSUMENT ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez KONSUMENTA z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, jednej z organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 


OPINIE W APTECE INTERNETOWEJ
§ 12

 1. Klient Portalu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Aptece Internetowej. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Aptece Internetowej wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów na Portalu Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Aptece Internetowej oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Aptece Internetowej Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu PORTALU, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem PORTALU użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.
 3. Treści publikowane na PORTALU chronione są prawami autorskimi przysługującymi USŁUGODAWCY/SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEMU
 4. Umowy zawierane z wykorzystaniem PORTALU zawierane są w języku polskim.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie KLIENTOWI treści zawartej umowy o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ oraz UMOWY SPRZEDAŻY następuje poprzez udostępnienie niniejszego REGULAMINU na stronie internetowej PORTALU oraz przesłanie na adres e-mail KLIENTA potwierdzenia zawarcia umowy oraz o prawie odstąpienia od umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności  Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 7. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY na podstawie § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych z dnia 26 marca 2015 r. informuje, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
 8. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy USŁUGODAWCĄ/SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 9. REGULAMINU jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie PORTALU, w stopce strony.
 10. USŁUGODAWCA/ SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość przejściowego zaprzestania usług PORTALU w przypadku konieczności przeprowadzanie czynności technicznych /konserwacyjnych lub mających modyfikację PORTALU.
 11. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego REGULAMINU z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie REGULAMINU USŁUGODAWCA powiadomi UŻYTKOWNIKÓW na PORTALU z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. UŻYTKOWNIKOWI, który nie akceptuje nowej treści REGULAMINU przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
 12. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 - pouczenie o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY