Portal używa plików cookies, dzięki którym nasz sklep może działać lepiej. Więcej informacji w polityce prywatności

zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem PORTALU: https://webpharm.pl/ (zwanym dalej: „PORTALEM”) i jest integralną częścią Regulaminu PORTALU. Akceptacja Regulaminu oznacza także akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z PORTALU Użytkownik/Klient powinien zapoznać się z niniejszą Polityką.

 

§ 1

  1. Administratorem danych jest Apteka Przyjazna 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (45-309), ul. Ozimska 72, NIP: 7481584224, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656948, adres e- mail: apteka@webpharm.pl, zwana dalej „Apteką Przyjazną”. 
  2. Dane osobowe zbierane przez Aptekę Przyjazną za pośrednictwem PORTALU  są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 

§ 2

  1. Polityka dotyczy wszystkich osób korzystających z PORTALU zwanych dalej „Klientami”. 
  2. Gromadzone dane obejmują: imię, nazwisko, adres dostawy (kod pocztowy, ulica ze wskazaniem numeru domu/lokalu, miejscowość), numer telefonu, e-mail, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, login i hasło UŻYTKOWNIKA, numer rachunku bankowego

3 .Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: 

a) rejestracji konta w PORTALU, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) składania zamówienia w  PORTALU, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ; 

c) korzystania z usługi formularza kontaktowego dostępnego w PORTALU w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4.Podczas korzystania z PORTALU mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

5 Dodatkowo od Klientów mogą być gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w PORTALU. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 

 

§ 3

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) zawarcia i realizacji umów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b – w przypadku zarejestrowania się w PORTALU: : https://webpharm.pl/ lub złożenia zamówienia w PORTALU bez utworzenia Konta UŻYTKOWNIKA;

2) przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących jej usług i produktów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a – w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie przez Spółkę drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących jej usług i produktów w formie newslettera;

3) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (wynikających z prawa farmaceutycznego lub podatkowego)

4) ustalenia, dochodzenia i obrony prawa oraz roszczeń administratora danych, osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej w  przypadku zaistnienia wzajemnych roszczeń- art. 6 ust. 1 lif f.

  1.   Odbiorcą danych osobowych będą upoważnione osoby przez Administratora danych. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu: 

a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w ust. 1 pkt 1 - do czasu pełnej realizacji zamówienia lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w ust. 1 pkt 2 - przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

c) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w ust.  1 pkt 3 – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku zawarciem umowy sprzedaży i jej realizacją za pośrednictwem PORTALU

d) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w ust. 1 pkt 4 - przez okresy przedawnień roszczeń określone w obowiązujących przepisach prawa

5. Podanie danych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, świadczenia usług za pośrednictwem PORTALU, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie założenia uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

  1.       Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2.       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędy Ochrony danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  3.       Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

§ 4

1.Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Apteka Przyjazna przy prowadzeniu PORTALU. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od zawartych umów albo podlegają poleceniom Apteki Przyjaznej co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 

2. Apteka Przyjazna korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jej polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu; serwisu i utrzymywania systemów informatycznych, w których dane są przewarzane; usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu; systemy do analizy ruchu w PORTALU; systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych; 

3. Apteka Przyjazna korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. 

4. Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce.

5. W przypadku dokonania zakupu na PORTALU, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów: a) firmie kurierskiej DHL; b) firmie kurierskiej GLS; c) firmie kurierskiej INPOST.

6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania PORTALU do preferencji Klientów, a także administrowania PORTALEM. 

7. Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym do ich otrzymania organom na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji państwowej, organom ściągania i wymiaru sprawiedliwości. Nastąpi to wyłącznie na ich żądanie i tylko przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 

§ 5

1.Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator danych opracował i wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy.
Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

3. Apteka Przyjazna zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w PORTALU.

4. W PORTALU zastosowany jest certyfikat SSL Let's Encrypt..

5. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w PORTALU utracił hasło dostępu, Apteka Przyjazna umożliwia wygenerowanie nowego hasła.

6. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w PORTALU. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie PORTALU, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła. 

§ 6

Administrator  zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności o czym poinformuje UŻYTKOWNIKÓW za pośrednictwem podanego adresu e-mail przy rejestracji Konta oraz aktualna wersja polityki prywatności będzie umieszczona na stronach PORTALU.